Общи условия

Уеб сайтът www.happytour.ro е собственост на HAPPY TOUR SRL. Този документ представя общите условия за ползване на www.happytour.ro, наричан по-долу уеб сайтът. Собственикът на уеб сайта и на търговските марки е наричан по-долу HAPPY TOUR. Използването и достъпът до уеб сайта www.happytour.ro подлежи на тук-посочените общи условия. Със сърфирането и използването на този уеб сайт вие се съгласявате да се придържате и да спазвате следните общи условия.

1. Достъп

Този уеб сайт е предназначен за обща информация и употреба. Ползването му с друга цел е забранено. За да имате достъп и да сърфирате в сайта и неговото съдържание (услуги, информация и т.н.), имате нужда от интернет връзка и компютър или друго съвместимо устройство. HAPPY TOUR не дава никаква гаранция за сигурността на този сайт и на връзката между вас и сайта. Терминът ‘потребител’ се отнася за физическото лице или посетителя на този сайт.

2. Авторско право, търговска марка, интелектуална собственост

HAPPY TOUR предоставя безплатен достъп до сайта и ви позволява да преглеждате, печатате и изпращате информацията, съдържаща се тук, за лична, нетърговска употреба.  Този сайт и неговото съдържание са авторско право на HAPPY TOUR или нейните клонове. Всяко разпространение или възпроизвеждане на част или цялото на съдържанието под каквато и да е форма е забранено, освен с изричното писмено съгласие на HAPPY TOUR или нейните клонове.

Съдържанието на този уеб сайт (текстове, графики, снимки, софтуер, лога и други материали) са защитени от законите за авторско право. Забранено е да се създадат връзки към този сайт без писмено разрешение. В противен случай HAPPY TOUR не носи отговорност за съдържанието на този сайт и си запазва правото да предприеме необходимите правни действия срещу този сайт. HAPPY TOUR или други страни могат да използват сайта, за да публикувате линкове към други сайтове или Интернет ресурси. HAPPY TOUR не предоставя никаква гаранция или не носи отговорност за формата, съдържанието, реклами, продукти или други материали, открити или предлагани на съответния уеб сайт. HAPPY TOUR не носи отговорност за каквито и да било наказателни, преки или косвени щети във връзка с използването на информация, съдържание, стоки или услуги, открити или предлагани на съответните сайтове.

Възпроизвеждането, копирането, размножаването, продажбата, препродажбата или експлоатацията на услугите (или част от тях), достъпът или ползването на услуги или информация, предоставена от HAPPY TOUR на този сайт по непозволен начин, според румънските и международните закони за авторското право, са забранени и може да доведат до граждански или наказателни задължения за тези действия.

HAPPY TOUR запазва правото си да предприеме всички необходими действия, за да предотврати измамнически достъп до този сайт с цел да опита да промени или унищожи уеб сайта; да компрометира неговото съдържание и сигурност, да атакува или да дискредитира HAPPY TOUR или неговите партньори, техните продукти, услуги или служители. Всяка тъжба ще се разглежда в румънския съд.

3. Употреба:

Забранено е:

 • да се копират, размножават, разпространяват, архивират или съхраняват материалите и информация, открити или предлагани на този сайт с всякакви средства, включително електронни, магнитни или компютъризирано;
 • всеки опит да се промени, по какъвто и да е начин, съдържанието на този сайт, да се изтрие или измени, с каквито и да било средства, информация и материали, публикувани или друго, или опит за действие с тази цел;
 • всеки опит да се сканира, проучва или тества всяка уязвимост на мрежата на HAPPY TOUR (или някоя от включените системите) или всеки неоторизиран опит за достъп до сървъри или услуги в границите на мрежата на HAPPY TOUR, които не са с публичен достъп;
 • всеки опит за намеса в сървъри или мрежата на HAPPY TOUR с всички средства, включително от наводнения или DoS атаки;
 • използването на имейл адресите, публикувани на този сайт, за всякакви списъци за разпространение по имейл или спам списъци или за всяка друга цел, с изключение на тази за изпращане на лични съобщения след предварителното съгласие на адресата.

Нарушаването на някое от тези правила ще доведе до гражданска или наказателна отговорност. HAPPY TOUR ще разследва всяко нарушение (или опит) и ще го докладва на компетентните органи и ще предложи пълното си съдействие за предотвратяване или преустановяване на такова нарушение.

4. Наличност на услугите

HAPPY TOUR си запазва правото да променя или прекратява, временно или постоянно, частично или изцяло услугите, предоставяни чрез този уеб сайт, с или без предизвестие.

HAPPY TOUR не носи отговорност пред всеки потребител, трета страна или институция за всяка промяна, спиране или прекъсване на услугите, които са на разположение в уеб сайта.

HAPPY TOUR може да променя по всяко време съдържанието, реда и условията на сайта. Новите условия ще бъдат публикувани на сайта и от този момент само те ще бъдат ефективни.

5. Ограничена гаранция

Чрез използването на този сайт, вие изрично разбирате и категорично се съгласявате за следното: използването на сайта се прави на свой собствен риск. HAPPY TOUR ще се смята за невинен за и срещу всякаква отговорност, изразени пряко или непряко, в т.ч. без ограничение косвените гаранции за продажба или за привеждане в съответствие със спецификациите за определена цел.

HAPPY TOUR не гарантира:

 • че информацията ще отговаря на всичките ви изисквания;
 • непрекъснати, навременни, безопасни или безпроблемни услуги;
 • че резултатите, получени чрез използване на информацията в този уеб сайт ще бъдат правилни или надеждни;
 • че качеството на всеки продукт, услуга, информация или други материали, закупени или получени от този сайт ще задоволят всички ваши нужди;
 • че всяка софтуерна грешка ще бъде поправена.

Потребителят е единствено отговорен за всички вреди, причинени на неговите компютърни системи или мрежи, докато е имал достъп до сайта или за всяка друга загуба на данни, които могат да възникнат от изтегляне на съдържание, информация и услуги от уеб сайта. Съвети или информация (писмени или устни), получени от този уеб сайт (или услугите, които се съдържат в него) не може да се приема като гаранция от HAPPY TOUR, освен ако не е изрично посочено в тези общи условия.

6. Отговорност

HAPPY TOUR не носи отговорност за каквито и да е щети преки, косвени, случайни, специални, включително, но без ограничения от загуба на печалба, невъзможност за употреба, загуба на данни или други нематериални или несъизмерими загуби (дори ако HAPPY TOUR е предварително информирани за възможността, че може да се стигне до такива), в резултат на:

 • използването или невъзможността да се използва информацията от този уеб сайт;
 • разходи за закупуване на стоки или допълнителни услуги във връзка с тези стоки, информация или услуги, придобити или получени от, сделки започнати на/от уебсайт на HAPPY TOUR;
 • неоторизиран достъп до/конфликт с някои от данните на потребителя;
 • изявления или действия на трети лица, във връзка с услугите на този уеб сайт;
 • всеки друг проблем, свързан с услугите на уеб сайта.

Ако някой от материалите, публикуван на уеб сайта от HAPPY TOUR, от трета страна или от друг потребител, се смята за нарушаване на авторско право, да се изпрати доклад на office@happytour.ro.

За секциите на уеб сайта, които съдържат мнения на потребители, отговорността за съответното становище принадлежи единствено на потребителя, който го изразява. HAPPY TOUR си запазва правото да не публикува мнения (i), които нарушават общите условия или (ii), които се считат за вредни, по някакъв начин, за имиджа на Happy Tour, нейните клонове или трета страна.

Този уеб сайт се предлага като такъв, без никакви други гаранции. HAPPY TOUR не е и не може да бъде отговорен за всяко несъответствие, липса или други дефекти на този уеб сайт или неговото съдържание.

7. Поверителност и лични данни

Личните данни, предоставени на уеб сайта с цел получаване или използване на определени услуги, са защитени съгласно Закон 677/2001. Чрез попълване на онлайн формуляри за регистрация, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от HAPPY TOUR и да получава съобщения от HAPPY TOUR или неговите клонове за бъдещи продукти, услуги, статии, конкурси, маркетингови кампании.

След попълване на регистрационната форма, на потребителя се създава профил, за да използва услугите. Потребителят е изцяло отговорен за запазване в тайна на паролата, свързана с неговия профил в www.happytour.ro.

Потребителят е изцяло отговорен за цялата информация, която е предоставил в профила си. В случай, че трета страна получи неоторизиран достъп до потребителския профил, HAPPY TOUR не носи отговорност за последиците. По изрично искане на потребителя, изпратен по имейл до office@happytour.ro, HAPPY TOUR е длъжна да промени, актуализира, блокира, изтрие или да направи данните анонимни, и да спре обработката на личните данни на потребителя, безплатно, в съответствие със Закона за защита на личните данни № 677/2001 и други нормативни актове.

HAPPY TOUR няма да предоставя информация за имейл адреса на никой от потребителите си на трета страна (с изключение на клоновете й), освен ако не е изрично необходимо за прилагане на закона или каквато и да е съдебна процедура. HAPPY TOUR не носи отговорност за атаки (кражба или вандализъм), които биха довели до разкриване на или корупция с данни. HAPPY TOUR не носи отговорност, ако потребителят публикува своя имейл адрес или други лични данни, използвайки уеб сайтовете на HAPPY TOUR.

Политиката на HAPPY TOUR е да не приема и да не взема предвид непоискани материали. Ако потребител на уеб сайта изпрати такива материали, HAPPY TOUR си запазва правото да разгледа тези материали като неконфиденциални и без каквито и да е лични или имуществени права. Такива материали и всички права са собственост на HAPPY TOUR и са защитени срещу всякакви искове от всяко лице или група от лица, и могат да бъдат използвани от HAPPY TOUR за каквито и да е цели и без задължението да се предложи обезщетение.

Самоличността на потребителите няма да бъде разкрита. При регистрация потребителят може да избере потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да не съобщава своята парола на друг потребител. Също така, потребителят се съгласява да не използва данните за достъп на друг потребител с цел публикуване на съобщения.

www.happytour.ro използва бисквитки за идентифициране на потребителя. Бисквитките не съдържат никакви лични данни на потребителя и не представляват риск, ако бъдат засечени от трета страна. Ако браузърът ви не е настроен да ги приеме, е възможно някои страници да не функционират частично или изцяло. Уеб сайтът www.happytour.ro може да съдържа притурки и/или линкове към сайтове на трети страни, включително партньори, рекламодатели и спонсори. Информацията, публикувана на тези сайтове не се контролира от HAPPY TOUR и всяко публикуване на лична информация на съответния сайт е на негов собствен риск. HAPPY TOUR си запазва правото да променя, преразглежда и актуализира тези правила в даден момент. Всяка промяна ще бъде публикувана на тази уеб страница и от този момент тя влиза в сила.